Box for 20 Soliste machines, bunk

Price
€ 40,62

Manufacturer
Oboissimo

Product code
SW10228

"Novů zvuk pro Howarth ..." Howarth profesion‡ln’ hoboje byly vyvinuty tak, aby splËovaly poěadavky a o‹ek‡v‡n’ nejlepä’ch svžtovůch hr‡‹ó.
PŢi pr‡ci s vynikaj’c’mi hobojisty jsme vytvoŢili tŢi prestiěn’ profesion‡ln’ modelovŽ n‡stroje, kterŽ uspokojuj’ stylistickŽ a technickŽ poěadavky jednotlivůch hr‡‹ó.
Tyto hoboje se nach‡zej’ v nejvžtä’ch orchestrech po celŽm svžtž a hraj’ na nž mnoho z nejlepä’ch s—lovůch umžlcó s mezin‡rodn’ reputac’. Ru‹nž vyr‡bžnŽ naäimi nejzkuäenžjä’mi Ţemesln’ky, pŢesnost a jemnŽ tolerance pouěitŽ ve vůrobn’ f‡zi poskytuj’ ‹istou a rychlou pr‡ci, kter‡ umoěËuje hudebn’kovi hr‡t s podporou od n‡stroje.
Kaědů hoboj m‡ flexibiln’ rozmanitost t—nu a d‡v‡ svobodu k proveden’ s velkou eleganc’ a charakterem. "Howarth oboes byly vědycky zvl‡ätn’ ... ta nepolapiteln‡ flexibilita zvuku, kter‡ umoěËuje hr‡‹i naj’t svój vlastn’ hlas na n‡stroji." Gordon Hunt, Filharmonicků orchestr, Londůn Howarth profesion‡ln’ oboes jsou k dispozici bu“ v Grenadilla s vysokou hustotou (dalbergia melanoxylon) nebo v Cocobolo (dalbergia retusa).
Hustota Blackwoodu d‡v‡ tmavů a silnů zvuk a zvyäuje projekci. Cocobolo je leh‹’ dŢevo s niěä’ hustotou, kterŽ produkuje teplou, bohatou paletu, kter‡ nab’z’ jasnou alternativu v timbŢe.
Naäe profesion‡ln’ hoboje maj’ kovovŽ vloěky a kovovŽ ruk‡vy, kterŽ nab’zej’ vžtä’ ochranu a trvanlivost n‡stroje a lepä’ mechanickou bezpe‹nost.
Kl’‹ov‡ pr‡ce je dokon‹ena ve velkorysŽ vrstvž stŢ’brnŽho povlaku. ZlatŽ pokovov‡n’ je k dispozici na zvl‡ätn’ objedn‡vku. Model XM byl pe‹livž navrěen pro n‡ro‹nŽ poěadavky profesion‡ln’ch umžlcó, pŢi‹emě se zohlednil poěadovanů zvuk a odezva n‡stroje.
XM m‡ ten‹’ stžny neě XL a menä’ vrt‡n’ vytv‡Ţej’c’ kontinent‡ln’ tmavů zvuk. Profesion‡ln’ hoboje Howarth jsou dod‡v‡na v masivn’m dŢevžnŽm obalu na zak‡zku. Pouzdro je chr‡nžno profesion‡ln’m obalovům pouzdrem Howarth.